Sunday, 15 November 2009

我係好無聊,小事就大叫!

ALERT: 先此聲明,我不是禮儀小姐,
此篇有粗口,平日的我憤怒時也其實是非常粗口爛舌的。

每天必經商場/大廈/樓宇 門口,推門拉門之開門EQ訓練大法得再三被挑戰,
我指的,其實是小事,道理如此: 我開門,我通過,THAT'S IT!

問題是,無家教者、懷疑殘廢者、純粹廢人比比皆是,
一在開門場合"老馮"停低等你開門俾佢,
係直情停係門口面前果隻最PK,
停係門口當你開門時攝入去那些更肯定是殘廢!
這些都算,人家可能沒自己幸運,連基本教育都未受過,FINE!

唯獨今日回家途中,在我家樓下商場遇到的事更是"the diu-est of all",
我正準備進入商場,裡頭也有一師奶正向門口走來(慢果隻),
因為我準備伸手開門,我把門向自己方向拉,
拉開之時,我就移身入來,
那位師奶"名媛"上身,以為我係bell boy開門俾佢,
又急不及待走出來,
頂你,那道門有多大呀?
結果兩人當然要碰撞而過,
係呢個時候,個女人竟然怒o卑住我講左句"仆街" ,
咩事?!!? 我緊係好撚興啦!
當時我回應左咩就唔方便打出黎喇,
你見我要係自己個blog度打粗口就知無啦啦俾人鬧仆街係既感覺係幾仆街!
唔好同我講佢可能好趕時間,果度有4度大門,佢咁趕可以自己開,
如果我開左你攝入黎,講句唔該,fine,
but有d人就真係咁白痴,基本家教無,連眼都係盲的,
明明無空間仲要撞過黎,呢種絕對唔係霸道,霸道者會唔俾我過,
呢種係又蠢又on9又覺得自己大撚曬既廢人!

呢度只不過係爛鬼屯門cheap cheap私人屋苑,
有d人唔好以為住緊serviced apartment得唔得?
呢度無人serve o架, 仆街!

係,無錯,我心胸係勁狹窄,你見我竟然要打過百字寫無聊野鬧人就知!
that's the fun of writting blog,  i write, i shout, and hurt no one!

1 comment:

周圓圓 said...

我就係鍾意你咁,
that's the fun of writting blog, i write, i shout, and hurt no one!
正! 我有我態度嘛!